Bộ điện từ điều khiển cho bộ khí

Bộ điện từ điều khiển cho bộ khí là hệ thống giúp đóng mở dòng chảy của van công nghiệp. Tác dụng của nó là điều khiển tỷ lệ dòng chảy của van.