Phao và vòi gạt đồng

Van phao đồng

Chi tiết

Phao và vòi gạt đồng

Vòi gạt đồng

Chi tiết

Phao và vòi gạt đồng

Vòi vặn đồng D15, D20

Chi tiết